Condicions generals d’ús i de la contractació

Les presents condicions generals d’ús i de la contractació (en endavant, “les condicions generals”) regeixen, juntament amb la política de privacitat, l’accés i la utilització, per part de l’usuari, del lloc web www.frutier.com i els seus subdominis (en endavant, “el lloc web”), així com la contractació de productes i serveis a través del mateix. Per mitjà de l’acceptació de les presents condicions generals, l’usuari manifesta:

Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar.
Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari del lloc web (en endavant, “l’usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes condicions generals. L’usuari ha de llegir atentament les presents condicions generals cada vegada que accedeixi al lloc web, ja que aquest i aquestes condicions generals poden patir modificacions.
El titular del lloc web, FRUTIER JOIES DE FRUITA SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents condicions generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del lloc web.

1. Informació general del lloc web
En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del lloc web:
Titular: Frutier JOIES DE FRUITA S.L.
Domicili social: carrer Armenteres, 66
N.I.F .: B64026982
Correu electrònic: info@frutier.com

2. Condicions d’ús

2.1. Accés al lloc web
L’accés al lloc web és gratuït, excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’usuari.

2.2. Necessitat de registre
Amb caràcter general, per a l’accés als serveis i continguts del lloc web no serà necessari el registre de l’usuari. No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al registre previ de l’usuari.
Les dades introduïdes per l’usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el nom d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2.3. Normes d’utilització del lloc web
L’usuari s’obliga a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents condicions generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del lloc web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.
L’usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet a:

2.3.1. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

2.3.2. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.

2.3.3. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.

2.3.4. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.

2.3.5. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, correu brossa, cartes en cadena, estructures piramidals, o qualsevol altra forma de sol · licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.

2.3.6. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

2.3.7. No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del lloc web.

2.3.8. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del lloc web o de tercers.

2.3.9. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació sobre protecció de dades.

2.3.10. L’usuari s’obliga a mantenir indemne a FRUTIER JOIES DE FRUITA S.L. davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant a més FRUTIER JOIES DE FRUITA S.L. el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

2.4. Exclusió de responsabilitat
L’accés de l’usuari al lloc web no implica per FRUTIER JOIES DE FRUITA S.L. l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
FRUTIER JOIES DE FRUITA S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el lloc web.
FRUTIER JOIES DE FRUITA S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

2.5. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, vídeos, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de FRUTIER JOIES dE FRUITA SL , Sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Per mitjà de l’acceptació d’aquestes condicions generals, l’usuari cedeix a FRUTIER JOIES DE FRUITA SL, gratuïtament i en exclusiva, tots els drets d’explotació sobre els articles, comentaris i opinions (en endavant, “els continguts”) que l’usuari publiqui o la publicació autoritzi al lloc web. Aquesta cessió s’entendrà realitzada per l’àmbit territorial mundial, sense cap limitació, i pel màxim període de durada preveu el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. FRUTIER JOIES DE FRUITA S.L. podrà explotar els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts, en el sentit més ampli reconegut per aquesta Llei.

L’usuari, que afirma disposar de tots els drets de propietat intel·lectual sobre els articles, comentaris i opinions abans esmentats, s’obliga a assumir tota reclamació o responsabilitat, incloent indemnitzacions per danys i perjudicis, que qualsevol tercer pugui exercitar contra FRUTIER JOIES DE FRUITA S.L. per considerar infringits els seus drets per qualsevol de les accions derivades de les obligacions que l’usuari contrau directament o indirectament amb aquestes condicions generals.

Així mateix, l’usuari s’obliga a mantenir indemne a FRUTIER JOIES DE FRUITA S.L. davant de qualsevol perjudici que ell o un tercer puguin patir com a conseqüència de la formalització de la cessió de drets regulada en aquesta clàusula.

3. Condicions de contractació

3.1. Imatges i disponibilitat de productes

Les imatges i textos que il·lustren els productes pertanyen a FRUTIER JOIES DE FRUITA S.L., i s’ha posat especial atenció a suprimir qualsevol tipus d’error, però de trobar-se algun comuniqui-ho perquè puguem solucionar el més aviat possible en benefici de tots els usuaris. Igualment, li aconsellem que en el cas que compri algun producte en aquesta pàgina, s’asseguri que el nom del producte és el que vostè desitja.

3.2. Preus i formes de pagament
Tots els preus publicats al lloc web, excepte indicació expressa en contra, SI porten inclòs l’IVA o impostos corresponents. L’usuari ha de pagar les seves compres mitjançant PayPal, o targeta de crèdit o dèbit.
FRUTIER JOIES DE FRUITA S.L. es reserva el dret de sol·licitar una còpia per fax o e-mail de la targeta utilitzada en la compra i document d’identitat (DNI, passaport, …) de l’usuari per confirmar la veracitat de les dades aportades.

3. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals en tota la resta i considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

4. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Aquestes condicions generals es regiran i interpretaran d’acord amb les Lleis d’Espanya. Les parts es sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

0